Για το περιεχόμενο

Για την πλοήγηση

e

Μέγεθος γραφής

Στην αρχή

 
oristikes diagrafes oximaton

Κέντρο Ανακύκλωσης - Διαγραφής Αυτοκινήτων "ΟΙΚΟ.ΣΥΛΛ.ΑΝ"

Η εταιρεία ΟΙΚΟΣΥΛΛΑΝ Ο.Ε. έχοντας ως κύριο αντικείμενο την Διάλυση, Απορρύπανση και Ανακύκλωση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής καθώς και τον διαχωρισμό και ανακύκλωση Μεταλλικών και Μη Μεταλλικών προϊόντων, αποτελεί υποχρέωση της άλλα και αναγκαιότητα σε σχέση με το αντικείμενο της, τον καθορισμό και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσω του οποίου ελέγχει τις δραστηριότητες της που έχουν ή μπορεί να έχουν επίδραση στο Περιβάλλον. Το βασικό Όραμα και Πολιτική της Εταιρίας για το Περιβάλλον καθορίζεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

  • Πλήρης Συμμόρφωση με όλες τις Περιβαλλοντικές Διατάξεις και τους Κανονισμούς που άπτονται των Δραστηριοτήτων της Εταιρείας
  • Πρόληψη της Ρύπανσης που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της
  • Συνεχείς Βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία
  • Καθορισμός περιβαλλοντικών σκοπών, στόχων και προγραμμάτων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω της Διαδικασίας Ανασκόπησης από την Διοίκηση
  • Υιοθέτηση Οικονομικά Βιώσιμων και Δοκιμασμένων Λύσεων που οδηγούν στη Βελτίωση των Περιβαλλοντικών της Επιδόσεων
  • Μείωση, κατά το μέτρο που αυτό καθίσταται δυνατό , των Αερίων Εκπομπών και των Υγρών &  Στερεών Αποβλήτων
  • Συνεχής Εκπαίδευση και Ενημέρωση του Προσωπικού της για Θέματα που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Διαχείριση της  Εταιρείας

Όλα αυτά πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη δυνατή εικόνα της Εταιρείας στην αγορά, αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, Διοίκηση και Εργαζόμενους, που εργαζόμαστε σε μία εταιρεία που εξ’ ορισμού η δραστηριότητα της προσδιορίζεται από την αναγκαιότητα της Περιβαλλοντικής Προστασίας.

Η σωστή διαχείριση και υπεύθυνη ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας και πρωταρχικά της εταιρείας μας.

ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ...

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (pdf)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ (pdf)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 (ΦΕΚ 270/24-12-2014 αρθρ. 85) (pdf)